USŁUGI FINANSOWE

Zaufaj profesjonalistom w dziedzinie finansów

Biznesplany oraz studia finansowe i oceny wykonalności inwestycji opracowujemy w standardzie powszechnie akceptowanym przez krajowe
i zagraniczne instytucje finansowe:

 • Opracowania biznesplanów, prognoz i analiz finansowo-ekonomicznych dla celów dotacji, kredytów i innych form finansowania przedsiębiorstw.
 • Opracowania modeli finansowych prowadzenia biznesu m.in.:
  ocenę i symulacje opcji strategicznych i transakcji, weryfikację modeli finansowych. prognozowanie wyników finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć, ocenę rozwiązań alternatywnych. projektowanie finansowania
  z niestandardowych źródeł.
 • Opracowania studiów wykonalności inwestycji (metodologia UNIDO).
 • Analiz oceny efektywności inwestycj.
 • Sporządzania biznesplanów w części finansowej do wniosków o dotacje z Unii Europejskiej.
 • Opracowania wniosków do Powiatowych Urzędów Pracy na otwarcie firmy.

W przeprowadzanych analizach i opracowaniach stosujemy nowoczesne metody analityczne m.in.:

 • Analizę wskaźnikową (wskaźniki rentowności, płynności finansowej, sprawności zarządzania majątkiem, finansowania działalności).
 • Analizę progu rentowności.
 • Analizę metodą du Ponta.
 • Analizę wrażliwości.
 • Wskaźniki oceny efektywności inwestycji m.in.
  wartość bieżąca netto – NPV (Net Present Value)
  wewnętrzna stopa zwrotu – IRR (Internal Rate of Return)
  wskaźnik rentowności – PI (Profitability Index)
  księgowa stopa zwrotu – ARR (Accounting Rate of Return)